Organizacja pracy!

 


 

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!!!

   

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 przypominamy, że

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie

z Filią w Lidzbarku

pajacuje w trybie stacjonarnym.

  

Ze względu, na w dalszym ciągu występujący stan epidemii,

w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Poradni, podczas wizyty w naszych placówkach, prosimy

zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych 

  

Bardzo prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku, zakładanie maseczek ochronnych

oraz zachowanie odpowiedniego dystansu, zgodnie z zaleceniem 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 


 

 

Wewnętrzne procedury pracy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie

i Filii w Lidzbarku

w okresie zagrożenia COVID 19.

 

W przypadku przyjęcia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju na terapię, konsultację, diagnozę czy poradę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie lub Filii w Lidzbarku należy zachować ustalone procedury bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID 19.

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna objęta kwarantanną, izolacją lub z objawami choroby zakaźnej.
 2. Każdorazowo zobowiązuje się rodzica/opiekuna do:
  1. potwierdzenia wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem,
  2. potwierdzenia, że dziecko jest w pełni zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych np.: temperatura ciała wyższa niż 37 stopni Celsjusza, kaszel, wysypka, ból brzucha, katar, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, ogólne złe samopoczucie),
  3. pomiaru temperatury dziecku.
 3. Na teren Poradni mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie i dzieci objęte terapią, wcześniej umówione na diagnozę, konsultację (bez rodzeństwa, osób towarzyszących), w wyposażeni w przyłbicę i/lub maseczkę (wg ustaleń ze specjalistą). Przy wejściu mają zaś obowiązek zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym.
 4. Zakaz wstępu na teren Poradni dotyczy osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 5. Zalecamy terminowe przychodzenie na diagnozę, terapię, konsultację
  i poradę, aby ograniczyć czas przebywania na terenie placówki.
 6. Rodzic/opiekun i dziecko przy wejściu na teren Poradni mają mierzoną temperaturę przez pracownika Poradni (zabezpieczonego w odpowiednie środki ochrony osobistej). Na diagnozę/terapię/konsultację/poradę mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza.
 7. Pomiar temperatury ciała u rodziców/opiekunów i dzieci odbywa się za zgoda rodziców/opiekunów.
 8. Przed zajęciami rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia pracownikowi Poradni informacji na temat faktycznego stanu zdrowa dziecka oraz osoby z którymi przebywa, w tym do poinformowania o objęciu dziecka i/lub opiekuna/innych domowników kwarantanną, izolacją, o kontaktach z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Pracownik, który mierzy temperaturę, instruuje rodzica/opiekuna, gdzie znajduje się gabinet specjalisty, do którego wchodzi dziecko.
 10. Specjalista sprawdza czy rodzic/opiekun oraz dziecko uczestniczące w terapii są wyposażeni w ustalone z nim środki ochrony osobistej (przyłbicę i/lub maseczkę).
 11. Dziecko wchodzi do gabinetu nie wcześniej, niż na zaproszenie specjalisty, który zgłasza swoją gotowość po czasie niezbędnym na dezynfekcję gabinetu oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
 12. W czasie zajęć rodzic/opiekun przebywa poza gabinetem, w wyznaczonym miejscu na poczekalni. Po skończeniu zajęć rodzic otrzymuje informację o zaleceniach.
 13. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna odbywa się w gabinecie przy biurku w odległości półtora metra od terapeuty, a inny rodzaj zajęć według wskazań terapeuty prowadzącego.
 14. Rodzic\opiekun oczekuje na dziecko na terenie Poradni.
 15. Podejrzenie przez specjalistę złego samopoczucia dziecka skutkuje natychmiastowym przerwaniem zajęć i odprowadzeniem dziecka do rodzica z informacją o powodach przerwania zajęć.
 16. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w niezbędne, wskazane przez specjalistę przybory i materiały do zajęć.
 17. Dziecko nie wnosi na teren Poradni swoich zabawek, maskotek, książeczek.
 18. Należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci na terenie Poradni.
 19. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z dziećmi będzie kontynuowana  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 20. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć, rodzic z dzieckiem są zobowiązani do opuszczenia budynku Poradni.

 

UWAGI

❏    Specjaliści pracujący w Poradni stosują się do zasad według Rekomendacji MEN