Organizacja pracy Poradni

 

 

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!!!

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie

z Filią w Lidzbarku

przywracają  stacjonarną formułę pracy.

 

Ze względu na w dalszym ciągu występujący stan epidemii w pierwszej kolejności wznawiamy działalność diagnostyczną, w związku z koniecznością wydawania orzeczeń i opinii niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb.

 

Z uwagi na zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych, w celu uzyskania informacji o sposobie złożenia wniosków/dokumentów lub odbioru dokumentów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo, na dole informacji lub w zakładce KONTAKT.

 

 

W trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Poradni,

prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia

osobistego załatwiania spraw.

 

Dokumenty niezbędne do uzyskania opinii, orzeczenia wraz z załącznikami, można także (poza osobistym dostarczeniem) przesyłać listownie na adres wybranej placówki (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie, ul. 11 Listopada 16, 13-200 Działdowo lub Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie Filia w Lidzbarku, ul. Jeleńska 38, 13 - 230 Lidzbark).

Wzory Wniosków i Zaświadczeń dostępne są
w zakładce DRUKI/Rodzice.

 

Zainteresowanych rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów prosimy, aby przed osobistym stawiennictwem w Poradni, telefonicznie omówić z pracownikiem zakres działań niezbędnych do wydania stosownych dokumentów.

 

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania  ze wsparcia specjalistów w formie zdalnej (telefonicznie, mailowo lub on-line). Po wcześniejszym umówieniu, istnieje możliwość kontaktu bezpośredniego z pracownikiem Poradni z zachowaniem, zasad bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o zakładanie rękawiczek i maseczek ochronnych zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Jednocześnie informujemy dzieci, młodzież i ich rodziców, że nadal istnieje, możliwość telefonicznego bezpośredniego kontaktu z psychologami pracującymi w Poradni, pod specjalnie uruchomionym numerem 690 866 334

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 15.00.

*Koszt zgodny z taryfą operatora. 

 

  


 

Informujemy, że za zgodą rodziców, przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. 

 

 

Wewnętrzne procedury Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie dotyczące udziału dzieci w zajęciach WWRD w okresie zagrożenia COVID 19.

W przypadku konieczności osobistego przyjęcia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju na terapię, konsultację, czy poradę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie należy zachować ustalone procedury bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID 19.

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna objęta kwarantanną, izolacją lub z objawami choroby zakaźnej.
 2. Każdorazowo zobowiązuje się rodzica/opiekuna do:
  1. potwierdzenia wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem,
  2. potwierdzenia, że dziecko jest w pełni zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych np.: temperatura ciała wyższa niż 37 stopni Celsjusza, kaszel, wysypka, ból brzucha, katar, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, ogólne złe samopoczucie),
  3. pomiaru temperatury dziecku.
 3. Na teren Poradni mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie i dzieci objęte terapią (bez rodzeństwa, osób towarzyszących), wyposażeni w przyłbicę i/lub maseczkę (wg ustaleń ze specjalistą). Przy wejściu mają zaś obowiązek zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym.
 4. Zakaz wstępu na teren Poradni dotyczy osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 5. Zalecamy terminowe przychodzenie na terapię, konsultację i poradę, aby ograniczyć czas przebywania na terenie placówki.
 6. Rodzice/opiekunowie po wejściu na teren Poradni czekają na specjalistę na parterze budynku, w wyznaczonych miejscach.
 7. Rodzic/opiekun i dziecko przy wejściu na teren Poradni mają mierzoną temperaturę przez pracownika Poradni (zabezpieczonego w odpowiednie środki ochrony osobistej). Na terapię/konsultację/poradę mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza.
 8. Pomiar temperatury ciała u rodziców/opiekunów i dzieci odbywa się za zgoda rodziców/opiekunów.
 9. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do posiadania własnego długopisu potrzebnego do podpisania dokumentacji.
 10. Przed zajęciami rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia pracownikowi Poradni informacji na temat faktycznego stanu zdrowa dziecka oraz osoby z którymi przebywa, w tym do poinformowania o objęciu dziecka i/lub opiekuna/innych domowników kwarantanną, izolacją, o kontaktach z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 11. Pracownik, który mierzy temperaturę, instruuje rodzica/opiekuna, gdzie znajduje się gabinet specjalisty, do którego wchodzi dziecko.
 12. Specjalista sprawdza czy rodzic/opiekun oraz dziecko uczestniczące w terapii są wyposażeni w ustalone z nim środki ochrony osobistej (przyłbicę i/lub maseczkę).
 13. Dziecko wchodzi do gabinetu nie wcześniej, niż na zaproszenie specjalisty, który zgłasza swoją gotowość po czasie niezbędnym na dezynfekcję gabinetu oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
 14. W czasie zajęć rodzic/opiekun przebywa poza gabinetem, w wyznaczonym miejscu na poczekalni. Terapeuta po skończeniu zajęć informuje rodzica o zaleceniach.
 15. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna odbywa się w gabinecie przy biurku w odległości półtora metra od terapeuty, a inny rodzaj zajęć według wskazań terapeuty prowadzącego.
 16. Rodzic\opiekun oczekuje na dziecko na terenie Poradni.
 17. Podejrzenie przez specjalistę złego samopoczucia dziecka skutkuje natychmiastowym przerwaniem zajęć i odprowadzeniem dziecka do rodzica z informacją o powodach przerwania zajęć.
 18. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w niezbędne, wskazane przez specjalistę przybory i materiały do zajęć.
 19. Dziecko nie wnosi na teren Poradni swoich zabawek, maskotek, książeczek.
 20. Należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci na terenie Poradni.
 21. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z dziećmi będzie kontynuowana  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 22. Jednostka terapeutyczna trwa do 30 minut.
 23. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć, rodzic z dzieckiem są zobowiązani do opuszczenia budynku Poradni.

UWAGI

    Specjaliści pracujący w Poradni stosują się do zasad według Rekomendacji MEN dotyczących organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.