Szkolenie 26 października 2021 r.

 

 

SZKOLENIE

NARKOTYKI - WCZORAJ I DZIŚ

 

W  dniu 26.10.2021r. w Naszej Poradni, odbyło się szkolenie pt. NARKOTYKI – WCZORAJ I DZIŚ.

Szkolenie przeprowadził specjalista z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, edukator z zakresu promocji zdrowi i oświaty zdrowotnej, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie – p. Radosław Gruss. 

W szkoleniu wzięli udział pracownicy oświaty, przedstawiciele policji oraz ośrodków pomocy społecznej. Wykład w sposób interesujący i szczegółowy przedstawił zmieniający się „rynek” środków odurzających (ilości tych środków, rodzaje, sposoby przyjmowania) i sposobów docierania do „klientów” np. w czasie pandemii. Uczestnicy szkolenia mieli okazję uzupełnić posiadaną wiedzę, na temat zachowań dzieci i młodzieży w zakresie używania, dostępności oraz kanałów dystrybucji środków narkotycznych. P. Radosław Gruss w trakcie wykładu podkreślił, że dystrybutorzy tych środków wykazują się zazwyczaj innowacyjnością i pomysłowością w docieraniu do potencjalnych klientów, co utrudnia zwalczanie tego procederu.

W trakcie szkolenia podkreślono również, że rodzice, zwłaszcza nastolatków powinni być bardzo czujni oraz posiadać adekwatną wiedzę na ten temat w sytuacji podejrzenia, że ich dzieci sięgają po te środki, wiedzieć, gdzie zwrócić się o pomoc.

Szkolenie zorganizowano przy współpracy Pełnomocnika Burmistrza Działdowa p. Jolanty Działak.

 

 


 

Spotkanie dyrektorów 25 października 2021 r.

 

 

SPOTKANIE DYREKTORÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

WOJEWÓZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

 

W dniu 25 października 2021r. w Naszej Poradni odbyło się spotkanie dyrektorów poradni  psychologiczno – pedagogicznych z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które poprowadziły p. Dorota Anuszkiewicz – Dyrektor nadzoru pedagogicznego oraz Starszy Wizytator p. Anna Zdaniukiewicz Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium w Olsztynie. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu dyrektorów, którzy omówili obecnie istotne zagadnienia dotyczące powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym, po okresie izolacji i nauki zdalnej spowodowanej pandemią. Zaprezentowano min. zagadnienia:

  1. zintensyfikowania współpracy poradni z placówkami oświatowymi w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających,
  2. wzmożenia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w obszarze problemów zdrowia psychicznego,
  3. funkcjonowania sieci wsparcia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz wspierania nauczycieli, specjalistów i dyrektorów szkół i placówek,
  4. realizacji zajęć reintegracyjnych,
  5. warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach z sytuacją pandemiczną.

W/w zagadnienia stanowią obecnie istotny problem związany z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, który wymaga kierowania do nich adekwatnej oferty wsparcia, pomocy.

 

W trakcie spotkania była również okazja do zaprezentowania wielu działań promujących Edukację Włączającą (Edukację dla Wszystkich) realizowanych przez Poradnię, które przedstawił dyrektor p. Wojciech Lipka, jak również działania tej Naszej plcówki wspierające szkoły w specjalistów z zakresu realizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego, które zaprezentowała p. Iwona Karkut – doradca zawodowy Poradni.  

 

 

 


 

Szkolenie 6 października 2021 r.

 

 

 

 

SZKOLNI  DORADCY  ZAWODOWI 

DLA  UCZNIÓW  O  SPECJALNYCH  POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 

 

            6 października 2021 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla doradców zawodowych Powiatu Działdowskiego dotyczące tematu: „Wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno- zawodowej”.

            Pani Katarzyna Tomaszewska psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przedstawiła sylwetkę ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz postawy i rolę rodziców jaką odgrywają w wyborach edukacyjno-zawodowych swoich dzieci.

            Następnie Pani Iwona Karkut-doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie przedstawiła w jaki sposób pracować w doradztwie zawodowym z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  jak planować działania doradcze w pracy z uczniem i jak współpracować z rodzicami. Zaprezentowała przykładowe metody i narzędzia pracy w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

            Podczas spotkania swoje doświadczenia oraz jakie wsparcie udzielają uczniom pedagodzy i nauczyciele kształcenia zawodowego przedstawiła Pani Edyta Jędrzejewska pedagog i doradca zawodowy w Zespole Szkół w Malinowie. Szkoła kształci w zawodzie najwięcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszym powiecie.

            Spotkanie podsumował Pan Wojciech Lipka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie podkreślając, że rośnie liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach, a wkrótce na rynku pracy. Zwrócił uwagę na potrzebę współpracy z rodzicami, instytucjami samorządowymi oraz pracodawcami. Zapewnił, że nie jest to ostatnie spotkanie dotyczące omawianego tematu.

            Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami z pracy z uczniami i współpracy z ich rodzicami. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

            Warsztaty zorganizowali i przeprowadzili pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

 

                                       

 


 

Warsztaty doradztwo zawodowe

 

9 czerwca 2021 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego:

„Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii.”

 

            Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i analiz zadań doradcy zawodowego. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić ewaluację swoich działań z zakresu doradztwa zawodowego aby była ona efektywna i pomocna w planowaniu zadań na kolejny rok szkolny.

            W drugiej części warsztatów zapoznano doradców z aktualną rzeczywistością po pandemii oraz jej wpływem na rynek pracy i powiązane z tym funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole. Podczas spotkania przedstawiono raport „Pracownik przyszłości” opracowany przez  Infuture Hatalska Foresight Institute .

            Spotkanie było okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w doradztwie zawodowym online. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i problemami z którymi się stykają w codziennej pracy. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

 

Warsztaty zorganizowała Iwona Karkut – doradca zawodowy

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Działdowie.

 

 

                 

 


 

Nowoczesne metody terapii


 

Metoda Warnkego w naszej Poradni.   

Do oferty pracy Poradni tym razem dołączono trapię Metodą Warnkego.  Nasza Poradnia od 2009 r. realizuje terapię EEG Biofeedback, a od roku Metodę Tomatisa. Teraz przyszedł czas na wspieranie dzieci i młodzieży kolejną metodę opartą na wspomaganiu pracy mózgu przy pomocy nowoczesnych technologii.

Terapia Metodą Warnkego dedykowana jest dla dzieci mających problemy szkolne, które związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

   - Trudności w nauce

   - Problemy w nauce czytania i pisania

   - Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

   - Problemy logopedyczne

   - Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

   - Problemy w lateralizacji

   - Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

   - Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

 

Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych i jest  stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii , a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu także na gruncie polskim.

Trening Metodą Warnkego w ocenie pacjentów poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym. Opisane osiągnięcia sprawiają, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.

 

Urządzenie do prowadzenia terapii został zakupiony ze środków Powiatu Działdowskiego.

 

Przypominamy również o prowadzonych w naszej placówce nowoczesnych metodach terapii, które cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych klientów.

 


 

Metoda Tomatisa

W Poradni od roku dysponujemy urządzeniem TALKSUP, przy pomocy którego odbywa się terapia. Rodzice dzieci objętych terapią zauważają postępy u swoich pociech już po jednej czy dwóch sesjach. Francuski laryngolog Alfred Tomatis opracował tę metodę w celu przywracania umiejętności słuchania. Metoda ta sprzyja również rozwojowi zdolności motorycznych (utrzymanie równowagi ciała), emocjonalnych (wyciszenie i nabycie większej pewności siebie) oraz poznawczych (lepsze przyswajanie wiedzy). A możliwe jest to dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń pod wpływem konkretnych, długotrwałych i powtarzających się bodźców. Alfred Tomatis mówił “Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać.”   Dlatego też terapeuci tak chętnie wspomagają się tą metodą w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Dziedziny zastosowania: 

   - Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe

   - Całościowe zaburzenia rozwoju

   - Dyslektycy

 


 

EEG Biofeedback.

Od kilkunastu lat w naszej Poradni prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem aparatury do EEG BIOFEEDBACK.

EEG Biofeedback, albo inaczej neurofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu dziecko może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach trudno jest panować.  EEG Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, epilepsją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niską odpornością na stres. Jest to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje pochwały i nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Dlatego też jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna i ciekawa.

 

W Poradni w Działdowie ten model pracy stosowany jest głównie w celu polepszenia koncentracji uwagi, zmniejszenia objawów nadpobudliwości,

 


 

Do korzystania ze wszystkich wymienionych terapii nasi specjaliści dokonują wstępnej kwalifikacji uczniów poprzez przeprowadzenie wywiadów i dokonaniu wstępnych badań.

 


 

Konkurs Fotograficzny

 

 

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  

 

PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU”

 

 

 

 

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2021 r.

 

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który chce zrobić fotografie zawierające walory krajobrazowe oraz przyrodnicze charakterystyczne dla powiatu działdowskiego i związane z jego położeniem geograficznym, przedstawione w czterech porach roku.

Do konkursu należy zgłosić komplet czterech zdjęć przedstawiających walory krajobrazowe oraz przyrodnicze powiatu działdowskiego w czterech porach roku: wiosną, latem, jesienią, zimą. Każde zdjęcie może przedstawiać inny krajobrazy lub element przyrody.

Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu lub miejsca.

 

Na zwycięzców w dwóch kategoriach czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Nagrodzone lub wyróżnione fotografie posłużą do niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

 

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.powiatdzialdowski.pl

(https://www.dzialdowo.pl/starosta-dzialdowski-zaprasza-do-udzialu-konkursie-fotograficznym-przyroda-powiatu-dzialdowskiego-w-barwach-czterech-por-roku/)

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

 


 

Warsztaty z doradztwa zawodowego 27 listopad 2019 r.

W dniu 27 listopada 2019r. w Naszej Poradni odbyły się warsztaty „Innowacyjne formy pracy w doradztwie zawodowym”. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w codziennej pracy doradcy zawodowego oraz odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią Klaudię Stano - trenera fundacji Katalyst Education w Warszawie z zakresu wykorzystania platformy Mapy Karier w realizacji doradztwa zawodowego. Część warsztatowa spotkania wzbudziła duże zainteresowanie i aktywność uczestników. Petarda, Innowacyjność, „Powiało nowością, W końcu coś co wykorzystam w swojej pracy to tylko niektóre komentarze uczestników po zakończonym spotkaniu.

Z relacji uczestników wynika, iż poznane metody, narzędzia i techniki w sposób znaczący wzbogacą i uatrakcyjnią  ich warsztat pracy.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół/placówek powiatu działdowskiego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Iwona Karkut

 

 


 

Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020

W dniu 17 października 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyła się konferencja metodyczna realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Starostwo Powiatowe  w Działdowie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie pod tytułem:

 

„Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020”

 

Konferencję prowadzili konsultanci W-M ODN w Elblągu:

 

Marlena Szwemińska – konsultant ds pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej

 

Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds wychowania fizycznego

 

W program konferencji ujęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – Tomasz Szuszkiewicz

2.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – Marlena Szwemińska

3. Wspieranie uczniów z chorobami przewlekłymi w kontekście edukacji włączającej - Wojciech Lipka – Dyrektor PPP w Działdowie

 

Odbyły się również warsztaty tematyczne:

1. „Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania  fizycznego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum” - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego – T. Szuszkiewicz

2. „Uczeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” -  warsztaty dla  nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze SPE – M. Szwemińska

 

Była to pierwsza z planowanych konferencji w Naszej placówce w tym roku szkolnym.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia w Poradni.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Odyseja Umysłu 2019

Kolejny raz przez kilka miesięcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie trwały przygotowania do udziału w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”, którego celem jest twórcze rozwiązywanie problemów.

Drużyna reprezentująca nasz rejon składała się z siedmiu uzdolnionych uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego. Udział uczniów w programie był wspierany przez szkoły podstawowe, Powiat Działdowski oraz rodziców, których dzieci uczestniczyły
w projekcie. Opiekę nad zespołem sprawował trener – psycholog poradni Natalia Szramka.

 

Drużyna wybrała jedno spośród pięciu dostępnych zadań (czyli Problemów Długoterminowych), po czym przez kilka miesięcy na terenie poradni samodzielnie projektowała, przygotowała i udoskonalała jego rozwiązanie. Uczestnicy analizowali i zastanawiali się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie połączyli to w 8- minutowe przedstawienie, które mieli możliwość zaprezentowania na konkursie. Eliminacje regionalne odbyły się 24 lutego 2019 roku w Warszawie. Udział wzięło 82 drużyn z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W tym roku grupa „Odyseuszy” współzawodniczyła z 12 innymi zespołami ze swojej kategorii wiekowej, które również wybrały to zadanie. Tematem przedstawienia była ,,W pracowni mistrza Leonarda” . Podczas konkursu zespół musiał także zmierzyć się z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem – niespodzianką, którego treści nie znał do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzył w zaledwie kilka minut.

 

Uczestnicy, którzy reprezentowali Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie łączyli w praktyce wiedzę i wyobraźnię, łamiąc schematy i przyzwyczajenia. Uczyli się rozwiązywać problemy samodzielnie i nieszablonowo. Praca w zespole umożliwiła nie tylko rozwijanie umiejętności społecznych, ale również rozbudzanie w sobie odpowiedzialności za własne decyzje. Każdy etap projektu dostarczył Odyseuszom wielkich doznań i planów na następną fantastyczną przygodę.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie

 

 

 

Cała fotorelacja z finałowego występu w Galerii!


 

Edukacja włączająca

 

Dnia 7 lutego 2019 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie odbyło się forum dyskusyjne dotyczące upowszechnienia edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wizytator kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z powiatu Działdowskiego oraz pracownicy Poradni. Forum poświęcone było omówieniu spraw związanych ze wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów z chorobami przewlekłymi poprzez upowszechnianie edukacji włączającej w placówkach. Uczestnicy spotkania wypracowali wiele konstruktywnych rozwiązań, forum to stanowiło początek cyklu spotkań poruszających temat edukacji włączającej.                              

Więcej zdjęć z tego spotkania,w galerii.


 

Podkategorie