Organizacja pracy!

 


 

SZANOWNI RODZICE I NAUCZYCIELE!!!

   

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2021/2022 przypominamy, że

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Działdowie

z Filią w Lidzbarku

pajacuje w trybie stacjonarnym.

  

Ze względu, na w dalszym ciągu występujący stan epidemii,

w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Poradni, podczas wizyty w naszych placówkach, prosimy

zachowanie odpowiednich warunków sanitarnych 

  

Bardzo prosimy o dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku, zakładanie maseczek ochronnych

oraz zachowanie odpowiedniego dystansu, zgodnie z zaleceniem 

Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 


 

 

Wewnętrzne procedury pracy

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie

i Filii w Lidzbarku

w okresie zagrożenia COVID 19.

 

W przypadku przyjęcia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju na terapię, konsultację, diagnozę czy poradę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Działdowie lub Filii w Lidzbarku należy zachować ustalone procedury bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID 19.

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna objęta kwarantanną, izolacją lub z objawami choroby zakaźnej.
 2. Każdorazowo zobowiązuje się rodzica/opiekuna do:
  1. potwierdzenia wizyty z jednodniowym wyprzedzeniem,
  2. potwierdzenia, że dziecko jest w pełni zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych np.: temperatura ciała wyższa niż 37 stopni Celsjusza, kaszel, wysypka, ból brzucha, katar, biegunka, wymioty, zapalenie spojówek, ogólne złe samopoczucie),
  3. pomiaru temperatury dziecku.
 3. Na teren Poradni mogą wejść tylko rodzice/opiekunowie i dzieci objęte terapią, wcześniej umówione na diagnozę, konsultację (bez rodzeństwa, osób towarzyszących), w wyposażeni w przyłbicę i/lub maseczkę (wg ustaleń ze specjalistą). Przy wejściu mają zaś obowiązek zdezynfekować ręce płynem do tego przeznaczonym.
 4. Zakaz wstępu na teren Poradni dotyczy osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
 5. Zalecamy terminowe przychodzenie na diagnozę, terapię, konsultację
  i poradę, aby ograniczyć czas przebywania na terenie placówki.
 6. Rodzic/opiekun i dziecko przy wejściu na teren Poradni mają mierzoną temperaturę przez pracownika Poradni (zabezpieczonego w odpowiednie środki ochrony osobistej). Na diagnozę/terapię/konsultację/poradę mogą wejść tylko te osoby, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza.
 7. Pomiar temperatury ciała u rodziców/opiekunów i dzieci odbywa się za zgoda rodziców/opiekunów.
 8. Przed zajęciami rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do udzielenia pracownikowi Poradni informacji na temat faktycznego stanu zdrowa dziecka oraz osoby z którymi przebywa, w tym do poinformowania o objęciu dziecka i/lub opiekuna/innych domowników kwarantanną, izolacją, o kontaktach z osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Pracownik, który mierzy temperaturę, instruuje rodzica/opiekuna, gdzie znajduje się gabinet specjalisty, do którego wchodzi dziecko.
 10. Specjalista sprawdza czy rodzic/opiekun oraz dziecko uczestniczące w terapii są wyposażeni w ustalone z nim środki ochrony osobistej (przyłbicę i/lub maseczkę).
 11. Dziecko wchodzi do gabinetu nie wcześniej, niż na zaproszenie specjalisty, który zgłasza swoją gotowość po czasie niezbędnym na dezynfekcję gabinetu oraz wykorzystywanych środków dydaktycznych.
 12. W czasie zajęć rodzic/opiekun przebywa poza gabinetem, w wyznaczonym miejscu na poczekalni. Po skończeniu zajęć rodzic otrzymuje informację o zaleceniach.
 13. Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna odbywa się w gabinecie przy biurku w odległości półtora metra od terapeuty, a inny rodzaj zajęć według wskazań terapeuty prowadzącego.
 14. Rodzic\opiekun oczekuje na dziecko na terenie Poradni.
 15. Podejrzenie przez specjalistę złego samopoczucia dziecka skutkuje natychmiastowym przerwaniem zajęć i odprowadzeniem dziecka do rodzica z informacją o powodach przerwania zajęć.
 16. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyposażenia dziecka w niezbędne, wskazane przez specjalistę przybory i materiały do zajęć.
 17. Dziecko nie wnosi na teren Poradni swoich zabawek, maskotek, książeczek.
 18. Należy zadbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci na terenie Poradni.
 19. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, praca z dziećmi będzie kontynuowana  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 20. Bezpośrednio po zakończeniu zajęć, rodzic z dzieckiem są zobowiązani do opuszczenia budynku Poradni.

 

UWAGI

❏    Specjaliści pracujący w Poradni stosują się do zasad według Rekomendacji MEN

 


 

Warsztaty doradztwo zawodowe

 

9 czerwca 2021 roku w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych powiatu działdowskiego:

„Ewaluacja realizacji programu doradztwa zawodowego. Rynek pracy po pandemii.”

 

            Koniec roku szkolnego to czas podsumowań i analiz zadań doradcy zawodowego. W pierwszej części warsztatów uczestnicy zostali zapoznani w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić ewaluację swoich działań z zakresu doradztwa zawodowego aby była ona efektywna i pomocna w planowaniu zadań na kolejny rok szkolny.

            W drugiej części warsztatów zapoznano doradców z aktualną rzeczywistością po pandemii oraz jej wpływem na rynek pracy i powiązane z tym funkcjonowanie doradztwa zawodowego w szkole. Podczas spotkania przedstawiono raport „Pracownik przyszłości” opracowany przez  Infuture Hatalska Foresight Institute .

            Spotkanie było okazją do podzielenia się dobrymi praktykami w doradztwie zawodowym online. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielania się własnym doświadczeniem i problemami z którymi się stykają w codziennej pracy. Doradcy uczestniczący w warsztatach otrzymali materiały dydaktyczne do pracy z uczniami, pomocne do realizacji działań w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach.

 

Warsztaty zorganizowała Iwona Karkut – doradca zawodowy

w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Działdowie.

 

 

                 

 


 

Nowoczesne metody terapii


 

Metoda Warnkego w naszej Poradni.   

Do oferty pracy Poradni tym razem dołączono trapię Metodą Warnkego.  Nasza Poradnia od 2009 r. realizuje terapię EEG Biofeedback, a od roku Metodę Tomatisa. Teraz przyszedł czas na wspieranie dzieci i młodzieży kolejną metodę opartą na wspomaganiu pracy mózgu przy pomocy nowoczesnych technologii.

Terapia Metodą Warnkego dedykowana jest dla dzieci mających problemy szkolne, które związane są z deficytem w zakresie percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracja między nimi.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

   - Trudności w nauce

   - Problemy w nauce czytania i pisania

   - Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

   - Problemy logopedyczne

   - Problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

   - Problemy w lateralizacji

   - Problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

   - Problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się układu słuchu.

 

Skuteczność terapii Metodą Warnkego została potwierdzona w wielu badaniach naukowych i jest  stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii , a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz zestandaryzowanej metodologii diagnozy i treningu także na gruncie polskim.

Trening Metodą Warnkego w ocenie pacjentów poprawia rozumienie wypowiedzi w języku obcym. Opisane osiągnięcia sprawiają, że dzieci chętniej chodzą do szkoły, a ich codziennej aktywności nie towarzyszy stres i lęk. Poprawia się zatem jakość ich życia i codziennego funkcjonowania.

 

Urządzenie do prowadzenia terapii został zakupiony ze środków Powiatu Działdowskiego.

 

Przypominamy również o prowadzonych w naszej placówce nowoczesnych metodach terapii, które cieszą się wielkim zainteresowaniem naszych klientów.

 


 

Metoda Tomatisa

W Poradni od roku dysponujemy urządzeniem TALKSUP, przy pomocy którego odbywa się terapia. Rodzice dzieci objętych terapią zauważają postępy u swoich pociech już po jednej czy dwóch sesjach. Francuski laryngolog Alfred Tomatis opracował tę metodę w celu przywracania umiejętności słuchania. Metoda ta sprzyja również rozwojowi zdolności motorycznych (utrzymanie równowagi ciała), emocjonalnych (wyciszenie i nabycie większej pewności siebie) oraz poznawczych (lepsze przyswajanie wiedzy). A możliwe jest to dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia nowych połączeń pod wpływem konkretnych, długotrwałych i powtarzających się bodźców. Alfred Tomatis mówił “Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać.”   Dlatego też terapeuci tak chętnie wspomagają się tą metodą w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Dziedziny zastosowania: 

   - Problemy w uczeniu się i zakłócenia językowe

   - Całościowe zaburzenia rozwoju

   - Dyslektycy

 


 

EEG Biofeedback.

Od kilkunastu lat w naszej Poradni prowadzimy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem aparatury do EEG BIOFEEDBACK.

EEG Biofeedback, albo inaczej neurofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów. Metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma to na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu dziecko może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach trudno jest panować.  EEG Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, epilepsją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niską odpornością na stres. Jest to rodzaj terapii, dzięki której osoba w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Trening EEG Biofeedback nastawiony jest na sukces. Osoba trenująca otrzymuje pochwały i nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Dlatego też jest dla dzieci i młodzieży atrakcyjna i ciekawa.

 

W Poradni w Działdowie ten model pracy stosowany jest głównie w celu polepszenia koncentracji uwagi, zmniejszenia objawów nadpobudliwości,

 


 

Do korzystania ze wszystkich wymienionych terapii nasi specjaliści dokonują wstępnej kwalifikacji uczniów poprzez przeprowadzenie wywiadów i dokonaniu wstępnych badań.

 


 

Konkurs Fotograficzny

 

 

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym  

 

PRZYRODA POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
W BARWACH CZTERECH PÓR ROKU”

 

 

 

 

Termin nadsyłania prac mija 31 października 2021 r.

 

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który chce zrobić fotografie zawierające walory krajobrazowe oraz przyrodnicze charakterystyczne dla powiatu działdowskiego i związane z jego położeniem geograficznym, przedstawione w czterech porach roku.

Do konkursu należy zgłosić komplet czterech zdjęć przedstawiających walory krajobrazowe oraz przyrodnicze powiatu działdowskiego w czterech porach roku: wiosną, latem, jesienią, zimą. Każde zdjęcie może przedstawiać inny krajobrazy lub element przyrody.

Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego obiektu lub miejsca.

 

Na zwycięzców w dwóch kategoriach czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

Nagrodzone lub wyróżnione fotografie posłużą do niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

 

Regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.powiatdzialdowski.pl

(https://www.dzialdowo.pl/starosta-dzialdowski-zaprasza-do-udzialu-konkursie-fotograficznym-przyroda-powiatu-dzialdowskiego-w-barwach-czterech-por-roku/)

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Do pobrania:

Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

 


 

Warsztaty z doradztwa zawodowego 27 listopad 2019 r.

W dniu 27 listopada 2019r. w Naszej Poradni odbyły się warsztaty „Innowacyjne formy pracy w doradztwie zawodowym”. W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami w codziennej pracy doradcy zawodowego oraz odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panią Klaudię Stano - trenera fundacji Katalyst Education w Warszawie z zakresu wykorzystania platformy Mapy Karier w realizacji doradztwa zawodowego. Część warsztatowa spotkania wzbudziła duże zainteresowanie i aktywność uczestników. Petarda, Innowacyjność, „Powiało nowością, W końcu coś co wykorzystam w swojej pracy to tylko niektóre komentarze uczestników po zakończonym spotkaniu.

Z relacji uczestników wynika, iż poznane metody, narzędzia i techniki w sposób znaczący wzbogacą i uatrakcyjnią  ich warsztat pracy.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół/placówek powiatu działdowskiego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Iwona Karkut

 

 


 

Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020

W dniu 17 października 2019 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie odbyła się konferencja metodyczna realizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Starostwo Powiatowe  w Działdowie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie pod tytułem:

 

„Konferencja rozpoczynająca rok szkolny 2019-2020”

 

Konferencję prowadzili konsultanci W-M ODN w Elblągu:

 

Marlena Szwemińska – konsultant ds pedagogiki specjalnej, integracji i edukacji włączającej

 

Tomasz Szuszkiewicz – konsultant ds wychowania fizycznego

 

W program konferencji ujęto następujące zagadnienia:

1. Organizacja szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych w świetle nowych przepisów prawa oświatowego – Tomasz Szuszkiewicz

2.  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – Marlena Szwemińska

3. Wspieranie uczniów z chorobami przewlekłymi w kontekście edukacji włączającej - Wojciech Lipka – Dyrektor PPP w Działdowie

 

Odbyły się również warsztaty tematyczne:

1. „Wdrażanie nowej podstawy programowej z wychowania  fizycznego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum” - warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego – T. Szuszkiewicz

2. „Uczeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” -  warsztaty dla  nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami ze SPE – M. Szwemińska

 

Była to pierwsza z planowanych konferencji w Naszej placówce w tym roku szkolnym.

 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia w Poradni.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Odyseja Umysłu 2019

Kolejny raz przez kilka miesięcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie trwały przygotowania do udziału w programie edukacyjnym „Odyseja Umysłu”, którego celem jest twórcze rozwiązywanie problemów.

Drużyna reprezentująca nasz rejon składała się z siedmiu uzdolnionych uczniów szkół podstawowych powiatu działdowskiego. Udział uczniów w programie był wspierany przez szkoły podstawowe, Powiat Działdowski oraz rodziców, których dzieci uczestniczyły
w projekcie. Opiekę nad zespołem sprawował trener – psycholog poradni Natalia Szramka.

 

Drużyna wybrała jedno spośród pięciu dostępnych zadań (czyli Problemów Długoterminowych), po czym przez kilka miesięcy na terenie poradni samodzielnie projektowała, przygotowała i udoskonalała jego rozwiązanie. Uczestnicy analizowali i zastanawiali się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie połączyli to w 8- minutowe przedstawienie, które mieli możliwość zaprezentowania na konkursie. Eliminacje regionalne odbyły się 24 lutego 2019 roku w Warszawie. Udział wzięło 82 drużyn z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

W tym roku grupa „Odyseuszy” współzawodniczyła z 12 innymi zespołami ze swojej kategorii wiekowej, które również wybrały to zadanie. Tematem przedstawienia była ,,W pracowni mistrza Leonarda” . Podczas konkursu zespół musiał także zmierzyć się z Problemem Spontanicznym – niepowtarzalnym zadaniem – niespodzianką, którego treści nie znał do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzył w zaledwie kilka minut.

 

Uczestnicy, którzy reprezentowali Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie łączyli w praktyce wiedzę i wyobraźnię, łamiąc schematy i przyzwyczajenia. Uczyli się rozwiązywać problemy samodzielnie i nieszablonowo. Praca w zespole umożliwiła nie tylko rozwijanie umiejętności społecznych, ale również rozbudzanie w sobie odpowiedzialności za własne decyzje. Każdy etap projektu dostarczył Odyseuszom wielkich doznań i planów na następną fantastyczną przygodę.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie

 

 

 

Cała fotorelacja z finałowego występu w Galerii!


 

Edukacja włączająca

 

Dnia 7 lutego 2019 r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Działdowie odbyło się forum dyskusyjne dotyczące upowszechnienia edukacji włączającej w placówkach ogólnodostępnych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, wizytator kuratorium oświaty, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z powiatu Działdowskiego oraz pracownicy Poradni. Forum poświęcone było omówieniu spraw związanych ze wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów z chorobami przewlekłymi poprzez upowszechnianie edukacji włączającej w placówkach. Uczestnicy spotkania wypracowali wiele konstruktywnych rozwiązań, forum to stanowiło początek cyklu spotkań poruszających temat edukacji włączającej.                              

Więcej zdjęć z tego spotkania,w galerii.


 

Więcej artykułów…
Za życiem

Podkategorie