Spotkanie dyrektorów 25 października 2021 r.

 

 

SPOTKANIE DYREKTORÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH

WOJEWÓZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO

 

W dniu 25 października 2021r. w Naszej Poradni odbyło się spotkanie dyrektorów poradni  psychologiczno – pedagogicznych z terenu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które poprowadziły p. Dorota Anuszkiewicz – Dyrektor nadzoru pedagogicznego oraz Starszy Wizytator p. Anna Zdaniukiewicz Warmińsko – Mazurskiego Kuratorium w Olsztynie. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu dyrektorów, którzy omówili obecnie istotne zagadnienia dotyczące powrotu uczniów do szkół w nowym roku szkolnym, po okresie izolacji i nauki zdalnej spowodowanej pandemią. Zaprezentowano min. zagadnienia:

  1. zintensyfikowania współpracy poradni z placówkami oświatowymi w zakresie diagnozowania uczniów i podejmowania działań wspierających,
  2. wzmożenia współpracy z kadrą szkół i placówek w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w obszarze problemów zdrowia psychicznego,
  3. funkcjonowania sieci wsparcia w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz wspierania nauczycieli, specjalistów i dyrektorów szkół i placówek,
  4. realizacji zajęć reintegracyjnych,
  5. warsztatów dla rodziców ukierunkowanych na wsparcie dzieci przeżywających trudności po doświadczeniach z sytuacją pandemiczną.

W/w zagadnienia stanowią obecnie istotny problem związany z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, który wymaga kierowania do nich adekwatnej oferty wsparcia, pomocy.

 

W trakcie spotkania była również okazja do zaprezentowania wielu działań promujących Edukację Włączającą (Edukację dla Wszystkich) realizowanych przez Poradnię, które przedstawił dyrektor p. Wojciech Lipka, jak również działania tej Naszej plcówki wspierające szkoły w specjalistów z zakresu realizacji wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego, które zaprezentowała p. Iwona Karkut – doradca zawodowy Poradni.